Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cyklostezka Libivá -Květín

23. 5. 2016

 

Koncem května 2017  byla podána žádost o dotaci na cyklostezku dne 14.6.2017 zasedla  komise. Dotaci jsme dostali, zhotovitel je již vysoutěžen a  stavba bude započata říjnu letoštního roku 2017. (větev 1) termín předání  duben 2018.

2051/104/RM/2017 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín I. Rada města rozhoduje uzavřít se společností STRABAG, a. s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22.05.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby "Cyklodoprava ve městě Mohelnice a v místních částech Libivá a Květín", jehož předmětem je změna termínu plnění.

 

 

 

16.5.2016  Rada města Mohelnice schvaluje

rozpočtové opatření č. 10/2016, změnu č. 33/RM - přesun nevyčerpané částky 380.000 Kč z projektové dokumentace na okružní křižovatku ulic Družstevní a Moravičany a použití na projektovou dokumentaci cyklostezky Libivá - Květín.

1038/60/RM/2016 Projektová dokumentace na stavbu "Cyklostezka Libivá-Květín"

I. Rada města rozhoduje

uzavřít smlouvu o dílo s ALFAPROJEKT OLOMOUC, a. s., Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 25849280, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentaci pro provádění stavby na stavbu cyklostezky Libivá-Květín, za cenu ve výši 350.900 Kč

Informace ze zápisu - dne 10.08.2016 schůzka OV Květína s vedením města Mohelnice :

Prioritou v roce 2017 je cyklostezka – zástupci OV budou pozváni ke konzultaci o možnosti umístění cyklostezky

Dne 4.10.2016 proběhlo s vedením města Mohelnice infor.  jednání  ohledně cyklostezky Květín -Libivá. Projektant předložil návrh trasy cyklostezky  Libivá -Květín, Květín -Lukavice. Další jednání proběhne i s ŘSD,Policií.... dne 18.10.2016 OV se bude účastnit za obec Květín

1326/72/RM/2016 Cyklostezka Libivá - Květín - žádost o dotaci - ITI IROP I. Rada města rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se společností Funder s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 04524276, jejímž předmětem je příprava projektu "Cyklostezka Libivá - Květín" pro získání dotace prostřednictvím ITI z IROP 

1409/75/RM/2016 Rozšíření investiční akce cyklostezka Mírovka I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření rozsahu cyklostezky Mírovka v rámci dotačního programu ITI o cyklostezku Nádražní a cyklostezku Libivá-Květín a zařazení do seznamu investic pod název cyklostezka Mohelnice Nádražní-Libivá-Květín. 

 6.10.2017 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/31522 v k. ú. Květín, v místě za křížením se sil. I/44 směrem do obce Květín, z důvodu vyznačení částečné uzavírky, pro realizaci akce „Cyklostezka Libivá – Květín“ (výstavba stezky a autobusové zastávky), umístěním přechodného dopravního značení  v době od 16.10.2017 do 30.11.2017. http://www.mohelnice.cz/verejna-vyhlaska/d-228775

 Informace se stavebního řízení- oznámení Stavba obsahuje: Jsou navrženy dvě větve asfaltových cyklostezek. VĚTEV 1 začíná v jižní části stavby v napojení na stávající komunikaci, pokračuje severním směrem a končí před odbočením na komunikaci I/44. VĚTEV 1 má zesílenou konstrukci (MZK), z důvodu možného budoucího rozšíření na místní komunikaci širokou 5,5m, která bude zajišťovat dopravní obsluhu budoucích rodinných domů. VĚTEV 1 je dlouhá 169,286 m. Od ukončení VĚTVE 1 plynule začíná VĚTEV 2. Pokračuje severním směrem, kde se připojuje a vede souběžně s komunikací I/44. Na trase VĚTVE 2 se nachází dva zemědělské přejezdy. Povrch asfaltový, zesílená konstrukce. VĚTEV 2 je ukončena v severní části, na kterou dále navazuje smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Tato smíšená stezka vede podél silnice III/31522. Stezka spojuje cyklostezku a nástupiště autobusové zastávky. Zastávka bude v jízdním pruhu pozemní komunikace. U zastávky se také nachází dlážděná plocha pro stojany na kola a štěrková plocha pro vybudování dřevěné pergoly se stoly a lavicemi. VĚTEV 2 je dlouhá 793,785m. Cyklostezka (VĚTEV 1) bude provedena s asfaltovým krytem na zesílené konstrukci, lemovaná obrubníkem 15/25 bez převýšení. Základní šíře cyklostezky 2,4m. Cyklostezka (VĚTEV 2) bude provedena s asfaltovým krytem na nestmelených podkladních vrstvách, lemovaná obrubníkem 10/25 bez převýšení. Od km 0,52200 má VĚTEV 2 zesílenou konstrukci (štěrkodrť), z důvodů možné úpravy a čištění vodního toku podél cyklostezky. Základní šíře cyklostezky 2,4m. Smíšená stezka pro chodce a cyklisty bude ze zámkové dlažby 80mm, barva červená, na štěrkovém podkladu. Lemována betonovým obrubníkem 10/25, na jedné straně s převýšením 6 cm – vodící linie, na straně druhé bez převýšení. 

situace.jpg